Obowiązek informacyjny dla Klienta
INFORMACJE PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH OD OSOBY KTÓREJ DOTYCZĄ
informuje iż, zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Euro-House, Opolu 45-089 ul. Konsularna 1/11 jest Wioletta Miednik,  tel. 518-963-930
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez adres e-mail: biuro@euro-house.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: ul. Konsularna 1/11, 45-089 Opole .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
– Podpisania umowy najmu lokalu i wszelkich innych czynności związanych najmem np protokół zdawczo-odbiorczy lokalu, protokół zniszczeń, realizację zleceń najemcy w zakresie napraw, aneksy zmieniające warunki umowy itp.
– Jako przedsiębiorca prowadzimy księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
– Jako płatnik podatku jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania umów i aneksów, faktur, potwierdzeń płatności itp. przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia i rozliczenia najmu.
– Kontaktujemy się z Klientami pod podany nam numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację, uzgodnić termin spotkania, przesłać rozliczenia mediów, płatności itp. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa Najemcy.
– Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania  w tym celu danych np. Najemcy – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

4. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.
5. Państwa dane są udostępniane na wniosek osób, organów lub podmiotów wymienionych w zamkniętym katalogu określonym art. 26 Ustawy z dn. 6 list. 2008 r. o Prawach Pacjenta i RPP oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie art. 24.4 w/w ustawy.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Jednakże ze względu na obowiązujące przepisy tj. Art. 29.1 Ustawy z dn. 6 list. 2008 r. żądanie usunięcia danych nie może zostać zrealizowane w sytuacjach opisanych powyżej.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
9. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych jednakże zgodnie z Art. 20 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dn. 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) prawo to nie może zostać zrealizowane.
10. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do PUODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie powierzonych danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

iCMS